Tahsilat Birimi, Belediye tahsilat Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda tahsilat işlemlerini yapar ve takip eder. Tahakkuk servisince tahakkuk ettirilen, Belediye gelirlerinin zamanında tahsilini sağlar ve bankaya veya vezneye intikal ettirir. Taksit süresi içinde borçlarını ödemeyen mükellefler hakkında icra takibatı yaptırır. Terkinler ile reddi gereken vergi, resim, harçlarla ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili işlemleri yaptırır. Vergi kayıtlarını, mükellefler itibariyle yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak tutar. Tahsilat servisince yürütülen işlemler ile ilgili olarak idari yargı mercilerinde olan ihtilaflarda, Belediyeyi temsilen talep ve savunmalarda bulunur. Belediye tahsilat servisinde yürütülen iş ve işlemleri sürekli ve düzenli olarak izler, değerlendirir ve denetler. Tahsildarlara ait tahsilatın kayıtlarını tutar ve tahsildarların hesaplarını inceler ve murakabe eder.
Tahakkuk memurluğu, Vergi, resim, harç ve katılım payları ile ilgili diğer Belediye gelirlerinin tahsil edilebilir hale gelmesini sağlayan iş ve işlemleri yapar. Beyan esasına göre vergiye tabi mükelleflerin verecekleri beyannameler üzerinden tahakkuk fişi düzenler ve bu surette vergiyi tahakkuk ettirir. Beyan esası dışında vergiye tabi olanlar adına Belediye gelirleri kanununun ilgili maddelerinde yazılı esaslar içerisinde vergiyi tahakkuk ettirir. Denetim raporlarına ve yoklamaya yetkili bulunanlar tarafından düzenlenen yoklama fişlerine ve taktir komisyonları kararlarına istinaden gerekli tahliyatı yapar, mükelleflerine ve sorumlularına ihbarnamelerle tebliğ ettirir. Mükellefiyetin tesisi, kaldırılması ve değişikliklere ilişkin işlemleri yapar. Mükellefleri izlemek amacıyla hesap, kart ve defter ve bilgisayar kayıtlarını tutar, saklar ve her mükellef için bir hesap dosyası oluşturur. Tahakkuk ve tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülüklerde yapılan vergi hataları ile kanunlar ve yargı kararları gereğince yapılacak terkinleri düzenler. İtirazlıve itirazsız olarak tahakkuk eden vergi, resim, harç ve cezalarla zamların tahakkuk pusulalarını düzenler. Yapılan Tarh, Tahakkuk ve Düzeltme Tecil İşlemlerini günü gününe muhasebe servisine bildirir.